skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reply from Vladimir V. Matchkov and Christian Aalkjaer.(Report)

Matchkov, Vladimir V. ; Aalkjaer, Christian

Journal of Physiology, Nov 1, 2017, Vol.595(21), p.6785(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3751 ; DOI: 10.1113/JP275145

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...