skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Does polyp size scatter matter?

Shaw, Michael J ; Shaukat, Aasma

Gastrointestinal Endoscopy, January 2016, Vol.83(1), pp.209-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-5107 ; E-ISSN: 1097-6779 ; DOI: 10.1016/j.gie.2015.08.060

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...