skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Does polyp size scatter matter?

Shaw, Michael J ; Shaukat, Aasma

Gastrointestinal Endoscopy, January 2016, Vol.83(1), pp.209-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-5107 ; E-ISSN: 1097-6779 ; DOI: 10.1016/j.gie.2015.08.060

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Does polyp size scatter matter?
  • Tác giả: Shaw, Michael J ; Shaukat, Aasma
  • Chủ đề: Medicine
  • Là 1 phần của: Gastrointestinal Endoscopy, January 2016, Vol.83(1), pp.209-211
  • Mô tả: To link to full-text access for this article, visit this link: http://dx.doi.org/10.1016/j.gie.2015.08.060 Byline: Michael J. Shaw Author Affiliation: Department of Medicine, School of Medicine, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, USA
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0016-5107 ; E-ISSN: 1097-6779 ; DOI: 10.1016/j.gie.2015.08.060

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...