skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kinematics and EMG activity associated with perturbed gait in children with Cerebral Palsy

Petrarca, M ; Colazza, A ; Carniel, S ; Patanè, F ; Castelli, E ; Cappa, P

Gait & Posture, June 2012, Vol.36, pp.S55-S55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-6362 ; E-ISSN: 1879-2219 ; DOI: 10.1016/j.gaitpost.2011.10.273

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...