skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Joint adaptive mean–variance regularization and variance stabilization of high dimensional data

Dazard, Jean-Eudes ; Sunil Rao, J

Computational Statistics and Data Analysis, July 2012, Vol.56(7), pp.2317-2333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-9473 ; E-ISSN: 1872-7352 ; DOI: 10.1016/j.csda.2012.01.012

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...