skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

106. Deep repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) with H-coil coupled with cycling in chronic lower limb dysfuncion after stroke: A randomized, placebo-controlled, crossover study

Chieffo, R ; Giatsidis, F ; Houdayer, E ; Fichera, M ; Nuara, A ; Coppi, E ; Ferrari, L ; Di Maggio, G ; Santangelo, R ; Poggi, A ; Sessa, M ; Comola, M ; Zangen, A ; Comi, G ; Leocani, L

Clinical Neurophysiology, January 2015, Vol.126(1), pp.e24-e25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-2457 ; E-ISSN: 1872-8952 ; DOI: 10.1016/j.clinph.2014.10.125

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...