skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Solvent extraction kinetics of Sm(III), Eu(III) and Gd(III) with 2-ethylhexyl phosphoric acid-2-ethylhexyl ester

Chen, Zhuo ; Wang, Yundong

Chinese Journal of Chemical Engineering, February 2018, Vol.26(2), pp.317-321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-9541 ; E-ISSN: 2210-321X ; DOI: 10.1016/j.cjche.2017.06.022

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...