skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Factorization method and stability of ϕ 4 and Sine–Gordon theory

Sadeghi, J ; Asadi, A

Chaos, Solitons and Fractals, 2007, Vol.33(2), pp.547-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-0779 ; E-ISSN: 1873-2887 ; DOI: 10.1016/j.chaos.2006.01.063

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...