skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Quantitative phosphoproteomics reveal mTORC1 activates de novo pyrimidine synthesis.(REPORTS)(mammalian target of rapamycin)(Report)(Author abstract)

Robitaille, Aaron M. ; Christen, Stefan ; Shimobayashi, Mitsugu ; Cornu, Marion ; Fava, Luca L. ; Moes, Suzette ; Prescianotto - Baschong, Cristina ; Sauer, Uwe ; Jenoe, Paul ; Hall, Michael N.

Science, March 15, 2013, Vol.339(6125), p.1320(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...