skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MEK/ERK pathway mediates insulin-promoted degradation of MKP-3 protein in liver cells

Feng, Bin ; Jiao, Ping ; Yang, Zaiqing ; Xu, Haiyan

Molecular and Cellular Endocrinology, 25 September 2012, Vol.361(1-2), pp.116-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-7207 ; E-ISSN: 1872-8057 ; DOI: 10.1016/j.mce.2012.03.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...