skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Eating slowly increases satiety and promotes memory of a larger portion size during the inter-meal interval

Bosworth, M.L ; Ferriday, D ; Lai, S.H.S ; Godinot, N ; Martin, N ; Martin, A.A ; Rogers, P.J ; Brunstrom, J.M

Appetite, 01 June 2016, Vol.101, pp.225-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2016.02.083

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...