skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Eating slowly increases satiety and promotes memory of a larger portion size during the inter-meal interval

Bosworth, M.L ; Ferriday, D ; Lai, S.H.S ; Godinot, N ; Martin, N ; Martin, A.A ; Rogers, P.J ; Brunstrom, J.M

Appetite, 01 June 2016, Vol.101, pp.225-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2016.02.083

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Eating slowly increases satiety and promotes memory of a larger portion size during the inter-meal interval
  • Tác giả: Bosworth, M.L ; Ferriday, D ; Lai, S.H.S ; Godinot, N ; Martin, N ; Martin, A.A ; Rogers, P.J ; Brunstrom, J.M
  • Chủ đề: Anatomy & Physiology ; Diet & Clinical Nutrition
  • Là 1 phần của: Appetite, 01 June 2016, Vol.101, pp.225-225
  • Mô tả: To link to full-text access for this article, visit this link: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2016.02.083 Byline: M.L. Bosworth, D. Ferriday, S.H.S. Lai, N. Godinot, N. Martin, A.A. Martin, P.J. Rogers, J.M. Brunstrom Author Affiliation: (a) Nutrition and Behaviour Unit, University of Bristol, Bristol, UK (b) Nestle Research Centre, Consumer & Sensory Sciences, Lausanne, Switzerland
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2016.02.083

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...