skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using photography in ‘The Restaurant of the Future’. A useful way to assess portion selection and plate cleaning?

Hinton, Elanor C ; Brunstrom, Jeffery M ; Fay, Stephanie H ; Wilkinson, Laura L ; Ferriday, Danielle ; Rogers, Peter J ; de Wijk, Rene

Appetite, 01 April 2013, Vol.63, pp.31-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.12.008

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...