skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Prognostic Impact of Staged Versus “One-Time” Multivessel Percutaneous Intervention in Acute Myocardial Infarction

Kornowski, Ran ; Mehran, Roxana ; Dangas, George ; Nikolsky, Eugenia ; Assali, Abid ; Claessen, Bimmer E ; Gersh, Bernard J ; Wong, S. Chiu ; Witzenbichler, Bernhard ; Guagliumi, Giulio ; Dudek, Dariusz ; Fahy, Martin ; Lansky, Alexandra J ; Stone, Gregg W

Journal of the American College of Cardiology, 09 August 2011, Vol.58(7), pp.704-711 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2011.02.071

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...