skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of No-Reflow During Primary Percutaneous Coronary Intervention for Acute Myocardial Infarction on Six-Month Mortality

Brosh, David ; Assali, Abid R ; Mager, Aviv ; Porter, Avital ; Hasdai, David ; Teplitsky, Igal ; Rechavia, Eldad ; Fuchs, Shmuel ; Battler, Alexander ; Kornowski, Ran

The American Journal of Cardiology, 2007, Vol.99(4), pp.442-445 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9149 ; E-ISSN: 1879-1913 ; DOI: 10.1016/j.amjcard.2006.08.054

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...