skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dual-route imitation in preschool children

Sebastianutto, Linda ; Mengotti, Paola ; Spiezio, Caterina ; Rumiati, Raffaella Ida ; Balaban, Evan

Acta Psychologica, February 2017, Vol.173, pp.94-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6918 ; E-ISSN: 1873-6297 ; DOI: 10.1016/j.actpsy.2016.12.007

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...