skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Influence of heat treatment on nanocrystalline zirconia powder and plasma-sprayed thermal barrier coatings

Jiang, Xian-Liang ; Liu, Chun-Bo ; Liu, Min ; Zhu, Hui-Zhao

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(12), pp.2272-2280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(10)60640-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...