skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

417 3-Tesla MRI is More Efficient for the Evaluation of Tumor Extent of Breast Cancer: a Comparative Study with Conventional 1.5-Tesla MRI

Tanaka, H ; Shirahane, K ; Kubo, M ; Tanaka, M

European Journal of Cancer, March 2012, Vol.48, pp.S168-S168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8049 ; E-ISSN: 1879-0852 ; DOI: 10.1016/S0959-8049(12)70483-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...