skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

INFLUENCE OF TECHNICAL PERFORMANCE ON LENGTH OF STAY AFTER CARDIAC SURGERY

Nathan, Meena ; Karamichalis, John ; Liu, Hua ; Del Nido, Pedro J ; Pigula, Frank A ; Thiagarajan, Ravi ; Bacha, Emile A

Journal of the American College of Cardiology, 05 April 2011, Vol.57(14), pp.E448-E448 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(11)60448-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    INFLUENCE OF TECHNICAL PERFORMANCE ON LENGTH OF STAY AFTER CARDIAC SURGERY
  • Tác giả: Nathan, Meena ; Karamichalis, John ; Liu, Hua ; Del Nido, Pedro J ; Pigula, Frank A ; Thiagarajan, Ravi ; Bacha, Emile A
  • Chủ đề: Medicine
  • Là 1 phần của: Journal of the American College of Cardiology, 05 April 2011, Vol.57(14), pp.E448-E448
  • Mô tả: To link to full-text access for this article, visit this link: http://dx.doi.org/10.1016/S0735-1097(11)60448-8 Byline: Meena Nathan, John Karamichalis, Hua Liu, Pedro J. del Nido, Frank A. Pigula, Ravi Thiagarajan, Emile A. Bacha
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(11)60448-8

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...