skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Les brûlures au seuil du III e millénaire

Dhennin, C

Annales de chirurgie plastique esthetique, 2001, Vol.46(3), pp.161-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0294-1260 ; E-ISSN: 1768-319X ; DOI: 10.1016/S0294-1260(01)00016-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...