skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Clinical utility of post-mortem micro-CT of the fetal heart: an exploratory study of diagnostic imaging versus macroscopic dissection

Hutchinson, John Ciaran ; Arthurs, Owen ; Ashworth, Michael ; Ramsey, Andrew ; Mifsud, Will ; Lombardi, Claudio ; Sebire, Neil

The Lancet, 25 February 2016, Vol.387, pp.S54-S54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00441-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...