skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Brave NUI World: Designing Natural User Interfaces for Touch and Gesture

Wigdor, Daniel ; Wixon, Dennis

ISBN: 0123822319 ; ISBN: 9780123822314

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Brave NUI World: Designing Natural User Interfaces for Touch and Gesture
  • Tác giả: Wigdor, Daniel ; Wixon, Dennis
  • Nơi xuất bản: Elsevier Science
  • Năm xuất bản: 13 April 2011
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN: 0123822319 ; ISBN: 9780123822314

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...