skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

La ciudadanía como co-construcción de espacios de participación en lo público Citizenship as a co-construction of spaces for participation in the public sphere

Carlos Mejías Sandia ; Pamela Henríquez Rojas

Sociologias, 01 December 2012, Vol.14(31), pp.192-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1517-4522 ; E-ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222012000300009

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...