skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparative Study between Nanofiltration and Reverse Osmosis Membranes for the Removal of Heavy Metals from Electroplating Wastewater

Ahmed Faiq Al-Alawy ; Miqat Hasan Salih

Engineering Journal, 01 April 2017, Vol.23(4), pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1726-4073 ; E-ISSN: 2520-3339

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...