skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Security culture as a factor of environmental protection

Stajić Ljubomir

Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu, 01 January 2014, Vol.48(4), pp.69-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0550-2179 ; E-ISSN: 2406-1255 ; DOI: 10.5937/zrpfns48-7470

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Security culture as a factor of environmental protection
  • Tác giả: Stajić Ljubomir
  • Chủ đề: Security Culture ; Ecology ; Environment ; Security ; Protection ; Law ; Ecology
  • Là 1 phần của: Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu, 01 January 2014, Vol.48(4), pp.69-84
  • Mô tả: This paper analyzes the impact of security culture on understanding and certainty of environmental protection. Showing the environment and in particular scheme and methods of endangering takes place in the context of security culture as a factor in conservation and needs of the people to ensure...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0550-2179 ; E-ISSN: 2406-1255 ; DOI: 10.5937/zrpfns48-7470

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...