skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

REVIEW ON COLLECTION OF ARTICLES «CRITICAL GEOPOLITICS» / ED. BY IGOR OKUNEV, SERGEY SAVIN. NOGINSK : ANALITICA RODIS, 2014

Sergey Barinov

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.5(3(17)), pp.179-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2014-5-3(17)-179-181

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...