skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Implementing the State Duty to Consult in Land and Resource Decisions: Perspectives from Sami Communities and Swedish State Officials

Rasmus Kløcker Rasmus ; Kaisa Raitio

Arctic Review on Law and Politics, 01 January 2019, Vol.10, pp.4-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2387-4562 ; DOI: 10.23865/arctic.v10.1323

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...