skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A WIRELESS USER-COMPUTER INTERFACE TO EXPLORE VARIOUS SOURCES OF BIOSIGNALS AND VISUAL BIOFEEDBACK FOR SEVERE MOTOR IMPAIRMENT

Ana Londral ; Hugo Silva ; Neuza Nunes ; Mamede Carvalho ; Luis Azevedo

Journal of Accessibility and Design for All, 01 November 2013, Vol.3(2), pp.118-134

ISSN: 2013-7087 ; E-ISSN: 2013-7087 ; DOI: 10.17411/jacces.v3i2.15

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...