skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Partner relationship satisfaction and maternal emotional distress in early pregnancy

Eberhard-Gran Malin ; Slinning Kari ; Røsand Gun-Mette B ; Røysamb Espen ; Tambs Kristian

BMC Public Health, 01 March 2011, Vol.11(1), p.161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2458 ; E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-161

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...