skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Efficient Software HEVC to AVS2 Transcoding

Yucong Chen ; Yun Zhou ; Jiangtao Wen

Information, 01 September 2016, Vol.7(3), p.53 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2078-2489 ; DOI: 10.3390/info7030053

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...