skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Generation of induced pluripotent stem cells (iPSCs) from human foreskin fibroblasts

Friedrich Erdlenbruch ; Jürgen Rohwedel ; Philipp Ralfs ; Antonia Thomitzek ; Jan Kramer ; Figen Cakiroglu

Stem cell research, 01 December 2018, Vol.33, pp.79-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1873-5061 ; E-ISSN: 1876-7753

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...