skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

What do parents think about parental participation in school-based interventions on energy balance-related behaviours? a qualitative study in 4 countries

Van Lippevelde Wendy ; Verloigne Maïté ; De Bourdeaudhuij Ilse ; Bjelland Mona ; Lien Nanna ; Fernández-Alvira Juan M ; Moreno Luis A ; Kovacs Eva ; Brug Johannes ; Maes Lea

BMC Public Health, 01 November 2011, Vol.11(1), p.881 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2458 ; E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-881

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...