skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Web-based graphical user interface for evidence-based decision making for health care allocations in rural areas

Leight Margo ; Schuurman Nadine ; Berube Myriam

International Journal of Health Geographics, 01 September 2008, Vol.7(1), p.49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-072X ; E-ISSN: 1476-072X ; DOI: 10.1186/1476-072X-7-49

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...