skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Association of TMPRSS2-ERG gene fusion with clinical characteristics and outcomes: results from a population-based study of prostate cancer

Gleave Martin E ; Rajput Ashish B ; Fazli Ladan ; Hurtado-Coll Antonio ; Kwon Erika M ; Miller Melinda A ; Johnson Karynn ; Agalliu Ilir ; Fitzgerald Liesel M ; Cox Michael E ; Ostrander Elaine A ; Stanford Janet L ; Huntsman David G

BMC Cancer, 01 August 2008, Vol.8(1), p.230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2407 ; E-ISSN: 1471-2407 ; DOI: 10.1186/1471-2407-8-230

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...