skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Image De-Quantization Using Plate Bending Model

David Völgyes ; Anne Catrine Trægde Martinsen ; Arne Stray-Pedersen ; Dag Waaler ; Marius Pedersen

Algorithms, 01 July 2018, Vol.11(8), p.110 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1999-4893 ; DOI: 10.3390/a11080110

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...