skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Role of Romania in Building the New Security Architecture

Florica Brasoveanu ; Petru Alexandru Lisievici Brezeanu

EIRP Proceedings, 01 May 2011, Vol.6(1), pp.117-121

ISSN: 2067-9211 ; E-ISSN: 2069-9344

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The Role of Romania in Building the New Security Architecture
  • Tác giả: Florica Brasoveanu ; Petru Alexandru Lisievici Brezeanu
  • Chủ đề: Integration ; Globalism ; International Community ; Government
  • Là 1 phần của: EIRP Proceedings, 01 May 2011, Vol.6(1), pp.117-121
  • Mô tả: The approach towards a multipolar world will be long lasting, and the international communitywill probably pass through a deep restructuring, where the global and regional integration will coexist withthe contradictory trend of fragmentation...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 2067-9211 ; E-ISSN: 2069-9344

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...