skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Workflow User Interfaces Patterns

Jean Vanderdonckt ; Juan Manuel González-Calleros ; Josefina Guerrero-García

Acta Universitaria, 01 March 2012, Vol.22, pp.62-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0188-6266

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...