skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A service-oriented architecture for integrating the modeling and formal verification of genetic regulatory networks

Page Michel ; Mateescu Radu ; Besson Bruno ; Dumas Estelle ; Monteiro Pedro T ; Freitas Ana T ; de Jong Hidde

BMC Bioinformatics, 01 December 2009, Vol.10(1), p.450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-10-450

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...