skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Compare the user interface of digital libraries\' websites between the developing and developed countries in content analysis method

Gholam Abbas Mousavi ; Zahra Meidani ; Somayyeh Nadi Ravandi ; Khadijeh Kiani Harchegani

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 March 2017, Vol.32(2), pp.519-550 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...