skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ethnicity and prostate cancer in Southern Nigeria: A preliminary report

Monday K Sapira ; Ndubuisi Eke ; Alexander ME Nwofor

Nigerian Journal of Surgery, 01 January 2015, Vol.21(2), pp.96-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1117-6806 ; E-ISSN: 2278-7100 ; DOI: 10.4103/1117-6806.162590

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...