skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

From Monobank to Commercial Banking: Financial Sector Reforms in Vietnam

Kovsted, Jens ; Rand, John ; Tarp, Finn; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 91114 86 1 ; ISBN: 978 87 91114 62 5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...