skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An approach to the generation of SPICE models feasible for EMC problems

Jan, Carlsson ; Lundgren, Urban; Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, EISLAB

IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility: symposium record : August 21-25, 2000, Washington Hilton & Towers, Washington, D.C. : EMC for year 2000 and beyond, 2000, pp. 71-76

ISBN: 0-7803-5677-2 ; DOI: 10.1109/ISEMC.2000.875540

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...