skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dressur der Befreiung. Management zwischen großen Zwängen und kleinen Freiheiten

Orthey, Frank Michael

Universitas. Orientieren! Wissen! Handeln! Deutsche Ausgabe, 2000, Vol.55(643), pp.54-66

ISSN: 0041-9079

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...