skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Estrategia de recuperación de datos desde el último nivel reduciendo el tiempo de registro en el software

Cierto Trinidad, Rusel ; Bernardo Tello, Alcides

Boletín Redipe, 2018, Vol.7(12), pp.201-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2256-1536

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...