skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Características fisicoquímicas, sensoriales y reológicas de un yogur adicionado con concentrado de carambolo (Averroha carambola)

Parra Huertas, Ricardo Adolfo ; Riveros Niño, Aura ; Ayala García, Jennifer

RIAA, 2014, Vol.5(2), pp.145-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2145-6453

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...