skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Coordination of Monetary and Fiscal Policies in Small Island Developing States: Two Case Studies

Jayaraman, T. ; Boodhoo, Rubyna ; Tari, Peter

Public Organization Review, 2016, Vol.16(3), pp.357-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1566-7170 ; E-ISSN: 1573-7098 ; DOI: 10.1007/s11115-015-0309-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...