skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Blended Interaction

Schwarz, Tobias ; Butscher, Simon ; Müller, Jens ; Reiterer, Harald

at – Automatisierungstechnik, 2013, Vol.61(11), pp.749-759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2312 ; E-ISSN: 2196-677X ; DOI: 10.1515/auto.2013.1050

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...