skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Liberal realism: A realist theory of liberal politics

Sleat, Matt

ISBN10: 0719088909 ; ISBN13: 9780719088902 ; E-ISBN10: 1526102544 ; E-ISBN13: 9781526102546

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Liberal realism: A realist theory of liberal politics
  • Tác giả: Sleat, Matt
  • Chủ đề: Liberalism
  • Mô tả: Political realism has recently moved to the centre of debates in contemporary political theory. In this monograph, Matt Sleat presents the first comprehensive overview...
  • Nơi xuất bản: United States: Manchester University Press
  • Năm xuất bản: 2015
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN10: 0719088909 ; ISBN13: 9780719088902 ; E-ISBN10: 1526102544 ; E-ISBN13: 9781526102546

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...