skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Coordinating User Interfaces for Consistency

Jakob Nielsen

ISBN10: 1558608214 ; ISBN13: 9781558608214 ; E-ISBN10: 0080503152 ; E-ISBN13: 9780080503158

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Coordinating User Interfaces for Consistency
 • Tác giả: Jakob Nielsen
 • Chủ đề: User interfaces (Computer systems)
 • Mô tả: In the years since Jakob Nielsen's classic collection on interface consistency first appeared, much has changed, and much has stayed the same. On the one hand, there...
 • Nhan đề liên quan: Interactive Technologies 0
 • Nơi xuất bản: United States: Morgan Kaufmann Publishers Inc
 • Năm xuất bản: 2014
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN10: 1558608214 ; ISBN13: 9781558608214 ; E-ISBN10: 0080503152 ; E-ISBN13: 9780080503158

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...