skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Arabidopsis Gene Family Profiler (aGFP) – user-oriented transcriptomic database with easy-to-use graphic interface-0

Nikoleta Dupl'áková ; David Reňák ; Patrik Hovanec ; Barbora Honysová ; David Twell ; David Honys

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.61791

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Arabidopsis Gene Family Profiler (aGFP) – user-oriented transcriptomic database with easy-to-use graphic interface-0
  • Tác giả: Nikoleta Dupl'áková ; David Reňák ; Patrik Hovanec ; Barbora Honysová ; David Twell ; David Honys
  • Chủ đề: Genetics
  • Mô tả: Copyright information:Taken from "Arabidopsis Gene Family Profiler (aGFP) – user-oriented transcriptomic database with easy-to-use graphic interface"http://www.biomedcentral.com/1471-2229/7/39BMC Plant Biology 2007;7():39-39.Published online 23 Jul 2007PMCID:PMC1963329....
  • Nơi xuất bản: Figshare
  • Năm xuất bản: 2011
  • Số nhận dạng: DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.61791

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...